+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

Lotne związki organiczne

LZO ang. VOCs – volatile organic compounds – grupa związków organicznych

Lotne związki organiczne

 

Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem LZO. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny.

Z tego względu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, poprzez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach.

Ponadto wiele procesów produkcyjnych, w których używa się LZO obostrzonych jest standardami emisyjnymi, wyrażonymi zazwyczaj dwoma wartościami:

E

stężenie lotnych związków organicznych (przeliczone na masę węgla organicznego) w gazach odlotowych z instalacji (mgCorg/Nm3)

E

dopuszczalny udział niezorganizowanej emisji lotnych związków organicznych z instalacji (%)

LZO

Przykłady lotnych związków organicznych

aceton

farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia

węglowodory alifatyczne

(dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum

węglowodory aromatyczne

(toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe

związki zawierające chlor

(dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów

lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki i wiele innych…

Wśród pozostałych źródeł tego rodzaju związków można wymienić pestycydy, przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, laboratoria analityczne.

0