Regulamin sklepu internetowego Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

zacznie obowiązywać od 17.02.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem E-Sklepu Odpylamy.pl, w skrócie E-Sklep. E-Sklep prowadzi Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; REGON: 870293853, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej i elektroniczny punkt kontaktowy: biuro@odpylamy.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 56 66 93 832, +48 785 80 08 08 w dni robocze, 8:00-16:00;
  3. Live Chat
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://odpylamy.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnym momencie.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z różnym ryzykiem i aby je zminimalizować Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby komunikacja z jego witryną odbywała się z jego strony w sposób bezpieczny.
 5. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, adres ten wskazany jest w pkt 1, ppkt 2a niniejszego regulaminu. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Kontent – publicznie udostępniane przez Sprzedawcę treści dodawane przez Klientów za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym opinie o Towarach;
 7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
 10. Towar – produkt prezentowany w E-Sklepie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie z E-Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z E-Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w E-Sklepie lub do złożenia zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z E-Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na stronach E-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z E-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z E-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Sprzedawca może dobrowolnie weryfikować Kontent dodawany przez Klientów, w szczególności pod kątem zgodności z pkt 3, ppkt. 3 niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca, weryfikując Kontent nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Sprzedawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza pkt. 3, ppkt. 3 niniejszego regulaminu, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 7. Klient może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w pkt 1, ppkt 2a niniejszego regulaminu.
 8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, który dokonał Zgłoszenia, Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. Sprzedawca, po weryfikacji o której mowa w pkt. 3, ppkt. 4 niniejszego regulaminu lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuję decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.
 10. Decyzja, o której mowa w pkt.3, ppkt. 9 (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:
  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie;
  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.
 11. Sprzedawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 12. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, informuje Klienta, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Sprzedawcę Decyzji, o ile dysponuje jego danymi kontaktowymi, a także informuje Klienta, który dodał zgłoszony Kontent, o ile również dysponuje jego danymi kontaktowymi o Decyzji oraz przedstawia jej uzasadnienie.
 13. Klient, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Sprzedawcy.
 14. Odwołanie może zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w pkt.1, ppkt. 2a i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.
 15. Sprzedawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 13 i 14 niniejszego punktu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 16. Skuteczny kontakt klienta ze Sprzedawcą, za wyjątkiem Zgłoszeń, możliwy jest za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz chat-u live wskazane w pkt1., ppkt.2. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie „Kontakt”.
 17. Sprzedawca podejmuje możliwe działania w celu zapewnienia aby publikowane opinie o Towarach, będące częścią Kontentu, pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy używali lub nabyli dany Towar.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z E-Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron E-Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w E-Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość zamieszczania w E-Sklepie indywidualnych i subiektywnych opinii (Kontentu) odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych E-Sklepu.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej E-Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. 
 6. Złożenie Zamówienia w E-Sklepie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej E-Sklepu. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej E-Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie E-Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, dane adresowe do dostawy (wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), dane do faktury VAT w przypadku zakupów na firmę, a także telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Sprzedaż dokumentowana paragonem fiskalnym

Od 1 stycznia 2020 roku, sprzedaż dokumentowana paragonem fiskalnym odbywa się wyłącznie dla odbiorców detalicznych.

Paragon nie zawiera numeru NIP i na podstawie tego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury dla odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Prosimy przy składaniu zamówienia dokonać wyboru czy zakup dokonywany jest na odbiorcę detalicznego nie prowadzącego działalności gospodarczej, czy na firmę.

Do paragonu może być wystawiona jedynie faktura na osobę fizyczną bez numeru NIP i taka faktura nie może być wykorzystana w ewidencji podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. dostarczone do Paczkomatu.
  3. odbiór osobisty we wskazanym oddziale Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych E-Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  3. system ratalny korzystając z usługi podmiotu świadczącego usługi finansowe, który obsługuje sprzedaż ratalną w sklepie Sprzedawcy;
  4. system leasingowy korzystając z usługi podmiotu świadczącego usługi finansowe, który obsługuje sprzedaż leasingową w sklepie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych E-Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca na stronie Towaru, który podlega obniżce cen, informuje nad przyciskiem „Dodaj do koszyka” o najniższej cenie Towaru z ostatnich 30 dni.
 5. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów automatycznego dostosowywania cen.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  5. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  6. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O., BIURO HANDLOWE, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej biuro@odpylamy.pl, numer telefonu: +48 56 66 93 832.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O., BIURO HANDLOWE, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej biuro@odpylamy.pl, numer telefonu: +48 56 66 93 832.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W przypadku braku informacji o rodzaju i terminie gwarancji na stronie Towaru informacja o gwarancji może być udzielona na życzenie Klienta.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do E-Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej E-Sklepu, a także do treści, formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy lub jego Dostawców, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

obowiązuje od 01.01.2023 do 17.02.2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń.

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://www.odpylamy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
a) adres poczty elektronicznej biuro@odpylamy.pl,
b) formularze kontaktowe udostępniane w Serwisie,
c) telefonicznie pod numerem +48 56 66 93 832, +48 785 80 08 08 w dni robocze, 8:00-16:00
d) Chat Live.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych – Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; REGON: 870293853, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088, o kapitale zakładowym: 500 000 zł wniesionym w całości będąca właścicielem Serwisu;

3. Serwis/Sklep internetowy – strony internetowe Platformy Filtrowentylacyjnej Sp. z o.o., dostępne w domenie https://www.odpylamy.pl;

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym;

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;

8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9. Towar – oznacza produkt, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, udostępniony przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika, dokonana za pomocą udostępnionego na stronach Serwisu formularza rejestracyjnego.

11. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu internetowego np. składanie zamówień, podgląd historii składanych zamówień oraz zawartych umów sprzedaży.

12. Hasło – ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem;

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów.

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827)

18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922);

19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet;
b) dowolna przeglądarka internetowa,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

5. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy zamieszczonych w Serwisie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) nieprzekazywania oraz nieprzesyłania treści niezgodnym z prawem lub obraźliwych np. propagujących przemoc czy też naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający używanie Serwisu przez innych Użytkowników a także Usługodawcy;
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
d) niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej – spam;
e) korzystania z treści dostępnych na stronach Serwisu oraz będących składnikiem Usług jedynie w zakresie użytku osobistego;
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapisami postanowień niniejszego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

7. Kontakt klienta ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz chat-u live. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie „Kontakt”.
8. Sprzedawca podejmuje możliwe działania w celu zapewnienia aby publikowane opinie o produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy używali lub nabyli dany produkt.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych Usług. Usługi są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, .

2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:
a) możliwość składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży,
b) możliwość utworzenia Konta Użytkownika,
c) możliwość pobrania plików,
d) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.

3. Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a) podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta (za pomocą przeglądarki),
b) przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
c) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika co najmniej następujących danych osobowych:
▪ adres e-mail Użytkownika.
b) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania rozwiązania umowy, żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres e-mail Usługodawcy: biuro@odpylamy.pl

5. Korzystanie z formularzy kontaktowych – usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.
a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.
b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
c) Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej RYWAL-RHC, w celu obsługi przed i posprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.
d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

6. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego informacje o Towarach tzn. opisy, parametry techniczne oraz użytkowe Towarów, ceny Towarów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Złożenie Zamówienia przez formularz Zamówienia udostępniany w Sklepie internetowym – Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów określonych w Zamówieniu. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail – jest możliwe w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej Klient powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:
a) nazwy oraz ilości Towarów spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego,
b) dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce siedziby, nr identyfikacji podatkowej NIP oraz adres e-mail.
c) sposób dostawy oraz formę płatności wybraną spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu internetowego.
W przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail Sprzedawca każdorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia przekaże Klientowi informacje drogą elektroniczną (e-mail) lub ustnie za pośrednictwem telefonu na temat całkowitej wartości Zamówienia jednocześnie informując o tym, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;

3. Na stronach Sklepu internetowego Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia podawane są w Dniach roboczych.

5. Na Towary sprzedane w Sklepie internetowym Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta.

6. W przypadku gdy Towary objęte Zamówieniem mają różny okres realizacji, obowiązuje najdłuższy okres spośród podanych terminów realizacji.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, cła i opłaty i wyrażane są w kwotach netto (bez podatku VAT). Podatek VAT naliczany jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zaakceptowaniem oferty.

2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca na stronie produktu, który podlega obniżce cen, informuje nad przyciskiem „Dodaj do koszyka” o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni.

5. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów automatycznego dostosowywania cen.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzeaży bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub sformułować oświadczenie woli samodzielnie.

3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., Ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: sklep@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w złożonym wniosku reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Platforma Filtorwentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń na adres poczty elektronicznej: biuro@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. GWARANCJE

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest Usługodawca.

2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu ma charakter dobrowolny.

3. Administrator danych osobowych może zapisywać parametry połączenia takie jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami a także do zbierania statystycznych, ogólnych informacji demograficznych (np. o województwie czy regionie, z którego następuje połączenie z Serwisem), jak również w celach zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie i na zasadach przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Z uwagi na to, że przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych wyjątkowo w przypadku gdy Użytkownik swoimi działaniami w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenie odpowiedzialności Użytkownika jest zachowanie tych danych.

7. W przypadku zmian danych osobowych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, może on po zalogowaniu się na Konto Użytkownika dokonać modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, w szczególności realizację usługi dostawy towaru do Klienta tj.:
a) Operatorowi Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000040104, o kapitale zakładowym 186.294.430,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5270103824, będąca pomiotem świadczącym usługi kurierskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy.

9. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki cookies. Pliki cookies są bardzo małymi plikami tekstowymi, zawierającymi określone informacje o Serwisie, są one zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu, umożliwiają prowadzenie statystyk Serwisu oraz ułatwiają użytkownikom korzystanie ze stron Serwisu.

10. Stosowane przez Usługodawcę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki cookies nie mają dostępu do żadnych innych danych na urządzeniu Użytkownika, nie mogą ich czytać ani edytować. Nie jest możliwe przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzeń Użytkownika wirusów czy też niechcianego, złośliwego oprogramowania. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

11. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies trwałe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki czy też wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Trwałe pliki cookies nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu;
b) Cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celach:
a) konfiguracji Serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają analizować i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ulepszać ich strukturę i zawartości za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna pod linkami:
https://policies.google.com/privacy/, https://policies.google.com/privacy/partners/.
c) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna po linkami: https://policies.google.com/privacy/,
https://policies.google.com/privacy/partners/.

13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

14. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień przechowywania i dostępu Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i pomocy do oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronach internetowych najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
a) Google Chrome,
b) Internet Explorer,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
e) Safari,
f) Android,
g) Safari (iOS).

17. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies i zauważenia nieprawidłowego działania jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu, można powrócić na stronę i ponownie włączyć obsługę plików cookies.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.odpylamy.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/ zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY (dot. Konsumentów)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń.

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://www.odpylamy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
a) adres poczty elektronicznej biuro@odpylamy.pl,
b) formularze kontaktowe udostępniane w Serwisie,
c) telefonicznie pod numerem +48 56 66 93 832, +48 785 80 08 08.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych – Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; REGON: 870293853, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088, o kapitale zakładowym: 500 000 zł wniesionym w całości będąca właścicielem Serwisu;

3. Serwis/Sklep internetowy – strony internetowe Platformy Filtrowentylacyjnej Sp. z o.o., dostępne w domenie https://www.odpylamy.pl;

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym;

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;

8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9. Towar – oznacza produkt, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, udostępniony przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika, dokonana za pomocą udostępnionego na stronach Serwisu formularza rejestracyjnego.

11. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu internetowego np. składanie zamówień, podgląd historii składanych zamówień oraz zawartych umów sprzedaży.

12. Hasło – ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem;

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów.

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827)

18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922);

19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet;
b) dowolna przeglądarka internetowa,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

5. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy zamieszczonych w Serwisie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) nieprzekazywania oraz nieprzesyłania treści niezgodnym z prawem lub obraźliwych np. propagujących przemoc czy też naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający używanie Serwisu przez innych Użytkowników a także Usługodawcy;
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
d) niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej – spam;
e) korzystania z treści dostępnych na stronach Serwisu oraz będących składnikiem Usług jedynie w zakresie użytku osobistego;
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapisami postanowień niniejszego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych Usług. Usługi są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, .

2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:
a) możliwość składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży,
b) możliwość utworzenia Konta Użytkownika,
c) możliwość pobrania plików,
d) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.

3. Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a) podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta (za pomocą przeglądarki),
b) przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
c) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika co najmniej następujących danych osobowych:
▪ adres e-mail Użytkownika.
b) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania rozwiązania umowy, żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres e-mail Usługodawcy: biuro@odpylamy.pl

5. Korzystanie z formularzy kontaktowych – usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.
a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.
b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
c) Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej RYWAL-RHC, w celu obsługi przed i posprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.
d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

6. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego informacje o Towarach tzn. opisy, parametry techniczne oraz użytkowe Towarów, ceny Towarów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Złożenie Zamówienia przez formularz Zamówienia udostępniany w Sklepie internetowym – Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów określonych w Zamówieniu. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail – jest możliwe w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej Klient powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:
a) nazwy oraz ilości Towarów spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego,
b) dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce siedziby, nr identyfikacji podatkowej NIP oraz adres e-mail.
c) sposób dostawy oraz formę płatności wybraną spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu internetowego.
W przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail Sprzedawca każdorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia przekaże Klientowi informacje drogą elektroniczną (e-mail) lub ustnie za pośrednictwem telefonu na temat całkowitej wartości Zamówienia jednocześnie informując o tym, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;

3. Na stronach Sklepu internetowego Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia podawane są w Dniach roboczych.

5. Na Towary sprzedane w Sklepie internetowym Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta.

6. W przypadku gdy Towary objęte Zamówieniem mają różny okres realizacji, obowiązuje najdłuższy okres spośród podanych terminów realizacji.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, cła i opłaty i wyrażane są w kwotach netto (bez podatku VAT). Podatek VAT naliczany jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zaakceptowaniem oferty.

2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzeaży bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub sformułować oświadczenie woli samodzielnie.

3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., Ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: sklep@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

6. W przypadku braków w złożonym wniosku reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Platforma Filtorwentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń na adres poczty elektronicznej: biuro@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. GWARANCJE

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest Usługodawca.

2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu ma charakter dobrowolny.

3. Administrator danych osobowych może zapisywać parametry połączenia takie jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami a także do zbierania statystycznych, ogólnych informacji demograficznych (np. o województwie czy regionie, z którego następuje połączenie z Serwisem), jak również w celach zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie i na zasadach przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Z uwagi na to, że przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych wyjątkowo w przypadku gdy Użytkownik swoimi działaniami w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenie odpowiedzialności Użytkownika jest zachowanie tych danych.

7. W przypadku zmian danych osobowych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, może on po zalogowaniu się na Konto Użytkownika dokonać modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, w szczególności realizację usługi dostawy towaru do Klienta tj.:
a) Operatorowi Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000040104, o kapitale zakładowym 186.294.430,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5270103824, będąca pomiotem świadczącym usługi kurierskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy.

9. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki cookies. Pliki cookies są bardzo małymi plikami tekstowymi, zawierającymi określone informacje o Serwisie, są one zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu, umożliwiają prowadzenie statystyk Serwisu oraz ułatwiają użytkownikom korzystanie ze stron Serwisu.

10. Stosowane przez Usługodawcę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki cookies nie mają dostępu do żadnych innych danych na urządzeniu Użytkownika, nie mogą ich czytać ani edytować. Nie jest możliwe przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzeń Użytkownika wirusów czy też niechcianego, złośliwego oprogramowania. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

11. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies trwałe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki czy też wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Trwałe pliki cookies nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu;
b) Cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celach:
a) konfiguracji Serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają analizować i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ulepszać ich strukturę i zawartości za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna pod linkami:
https://policies.google.com/privacy/, https://policies.google.com/privacy/partners/.
c) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna po linkami: https://policies.google.com/privacy/,
https://policies.google.com/privacy/partners/.

13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

14. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień przechowywania i dostępu Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i pomocy do oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronach internetowych najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
a) Google Chrome,
b) Internet Explorer,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
e) Safari,
f) Android,
g) Safari (iOS).

17. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies i zauważenia nieprawidłowego działania jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu, można powrócić na stronę i ponownie włączyć obsługę plików cookies.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.odpylamy.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/ zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY (dot. Konsumentów)