+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

obowiązuje od 09.04.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń.

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://www.odpylamy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
a) adres poczty elektronicznej biuro@odpylamy.pl,
b) formularze kontaktowe udostępniane w Serwisie,
c) telefonicznie pod numerem +48 56 66 93 832, +48 785 80 08 08.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych – Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; REGON: 870293853, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088, o kapitale zakładowym: 500 000 zł wniesionym w całości będąca właścicielem Serwisu;

3. Serwis/Sklep internetowy – strony internetowe Platformy Filtrowentylacyjnej Sp. z o.o., dostępne w domenie https://www.odpylamy.pl;

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym;

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;

8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9. Towar – oznacza produkt, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, udostępniony przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika, dokonana za pomocą udostępnionego na stronach Serwisu formularza rejestracyjnego.

11. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu internetowego np. składanie zamówień, podgląd historii składanych zamówień oraz zawartych umów sprzedaży.

12. Hasło – ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem;

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów.

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827)

18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922);

19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet;
b) dowolna przeglądarka internetowa,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

5. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy zamieszczonych w Serwisie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) nieprzekazywania oraz nieprzesyłania treści niezgodnym z prawem lub obraźliwych np. propagujących przemoc czy też naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający używanie Serwisu przez innych Użytkowników a także Usługodawcy;
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
d) niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej – spam;
e) korzystania z treści dostępnych na stronach Serwisu oraz będących składnikiem Usług jedynie w zakresie użytku osobistego;
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapisami postanowień niniejszego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych Usług. Usługi są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, .

2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:
a) możliwość składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży,
b) możliwość utworzenia Konta Użytkownika,
c) możliwość pobrania plików,
d) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.

3. Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a) podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta (za pomocą przeglądarki),
b) przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
c) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika co najmniej następujących danych osobowych:
▪ adres e-mail Użytkownika.
b) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania rozwiązania umowy, żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres e-mail Usługodawcy: biuro@odpylamy.pl

5. Korzystanie z formularzy kontaktowych – usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.
a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.
b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
c) Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej RYWAL-RHC, w celu obsługi przed i posprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.
d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

6. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego informacje o Towarach tzn. opisy, parametry techniczne oraz użytkowe Towarów, ceny Towarów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Złożenie Zamówienia przez formularz Zamówienia udostępniany w Sklepie internetowym – Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów określonych w Zamówieniu. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail – jest możliwe w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej Klient powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:
a) nazwy oraz ilości Towarów spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego,
b) dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce siedziby, nr identyfikacji podatkowej NIP oraz adres e-mail.
c) sposób dostawy oraz formę płatności wybraną spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu internetowego.
W przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail Sprzedawca każdorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia przekaże Klientowi informacje drogą elektroniczną (e-mail) lub ustnie za pośrednictwem telefonu na temat całkowitej wartości Zamówienia jednocześnie informując o tym, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;

3. Na stronach Sklepu internetowego Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia podawane są w Dniach roboczych.

5. Na Towary sprzedane w Sklepie internetowym Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta.

6. W przypadku gdy Towary objęte Zamówieniem mają różny okres realizacji, obowiązuje najdłuższy okres spośród podanych terminów realizacji.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, cła i opłaty i wyrażane są w kwotach netto (bez podatku VAT). Podatek VAT naliczany jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zaakceptowaniem oferty.

2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzeaży bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub sformułować oświadczenie woli samodzielnie.

3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., Ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: sklep@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

6. W przypadku braków w złożonym wniosku reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Platforma Filtorwentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń na adres poczty elektronicznej: biuro@odpylamy.pl, numer telefonu +4856693832; +48785800808.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. GWARANCJE

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest Usługodawca.

2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu ma charakter dobrowolny.

3. Administrator danych osobowych może zapisywać parametry połączenia takie jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami a także do zbierania statystycznych, ogólnych informacji demograficznych (np. o województwie czy regionie, z którego następuje połączenie z Serwisem), jak również w celach zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie i na zasadach przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Z uwagi na to, że przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych wyjątkowo w przypadku gdy Użytkownik swoimi działaniami w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenie odpowiedzialności Użytkownika jest zachowanie tych danych.

7. W przypadku zmian danych osobowych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, może on po zalogowaniu się na Konto Użytkownika dokonać modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, w szczególności realizację usługi dostawy towaru do Klienta tj.:
a) Operatorowi Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000040104, o kapitale zakładowym 186.294.430,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5270103824, będąca pomiotem świadczącym usługi kurierskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy.

9. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki cookies. Pliki cookies są bardzo małymi plikami tekstowymi, zawierającymi określone informacje o Serwisie, są one zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu, umożliwiają prowadzenie statystyk Serwisu oraz ułatwiają użytkownikom korzystanie ze stron Serwisu.

10. Stosowane przez Usługodawcę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki cookies nie mają dostępu do żadnych innych danych na urządzeniu Użytkownika, nie mogą ich czytać ani edytować. Nie jest możliwe przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzeń Użytkownika wirusów czy też niechcianego, złośliwego oprogramowania. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

11. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies trwałe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki czy też wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Trwałe pliki cookies nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu;
b) Cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celach:
a) konfiguracji Serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają analizować i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ulepszać ich strukturę i zawartości za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna pod linkami:
https://policies.google.com/privacy/, https://policies.google.com/privacy/partners/.
c) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google Inc. jest dostępna po linkami: https://policies.google.com/privacy/,
https://policies.google.com/privacy/partners/.

13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

14. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień przechowywania i dostępu Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i pomocy do oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronach internetowych najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
a) Google Chrome,
b) Internet Explorer,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
e) Safari,
f) Android,
g) Safari (iOS).

17. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies i zauważenia nieprawidłowego działania jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu, można powrócić na stronę i ponownie włączyć obsługę plików cookies.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.odpylamy.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/ zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY (dot. Konsumentów)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

od 01.06.2017 r. do 08.04.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; tel. +48 56 66 93 832; adres e-mail: biuro@odpylamy.pl; ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://www.odpylamy.pl.

2. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
b) Usługodawca – Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088;
c) Serwis – strona internetowa Platformy Filtrowentylacyjnej Sp. z o.o., dostępna pod adresem https://www.odpylamy.pl;
d) Usługobiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
e) Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w Rozdziale II niniejszego Regulaminu;
f) Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
g) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
h) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
i) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
j) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
k) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu https://www.odpylamy.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze niezgodnym z prawem lub obraźliwym, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

1. Newsletter – bezpłatna usługa polegająca na wysyłaniu w formie elektronicznej, informacji o aktualnościach, nowościach oraz ofercie handlowej za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dopisali się do listy subskrybentów Newslettera. Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

a) Dopisanie do listy subskrybentów Newslettera następuje na wyraźny wniosek użytkownika poprzez skorzystanie z formularza zapisu do Newslettera i przekazywanie za jego pośrednictwem danych osobowych. Niezbędne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwa firmy. Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej Rywal-RHC, w celu obsługi newslettera, nie będą natomiast przekazywane firmom trzecim.

b) Rejestracja użytkownika na liście subskrypcji Newslettera następuje w systemie double opt-in. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza zapisu do newslettera, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu w wiadomości wysłanej na podany przez niego w formularzu adres poczty elektronicznej. Zapisanie adresu e-mail Użytkownika w zbiorze danych osobowych prowadzonego przez Usługodawcę nastąpi po kliknięciu przez niego linku potwierdzającego chęć zapisania się do newslettera.

c) Subskrybent Newslettera ma prawo dokonywać zmian w swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia poprzez rezygnację z newslettera. W tym celu należy wysłać na adres mailowy biuro@odpylamy.pl wiadomość, w której należy określić jakie zmiany mają być dokonane.

Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie danych związanych z adresem e-mail z którego wysłana została ta wiadomość, natomiast adres ten będzie weryfikował właściciela danych osobowych. Subskrybent newslettera może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji także poprzez kliknięcie linku rezygnacji z newslettera dostępnego w każdym przesłanym na jego adres e-mail newsletterze.

2. Pliki do pobrania dla zarejestrowanych Użytkowników – bezpłatna Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. instrukcje obsługi urządzeń, wzory umów itp. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem, dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika.

a) Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.

b) W celu dokonania rejestracji z poziomu Serwisu wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis.

c) Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych są to:

  • nazwa użytkownika – wybrana przez Użytkownika unikatowa nazwa, która będzie go identyfikować podczas procesu logowania do Serwisu,
  • adres e-mail Użytkownika,
  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwa firmy.

d) Niezbędne w procesie rejestracji Użytkownika jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe.

e) Po wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu opcji „zarejestruj się” Użytkownik otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zarejestrowania Użytkownika i przekazania jego wniosku do administratora Serwisu, który dokona aktywacji konta Użytkownika.

f) Po aktywacji  konta przez administratora, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację konta oraz dane do logowania w tym hasło do logowania automatycznie generowane przez Serwis.

g) Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji oraz hasła wygenerowanego przez Serwis poprzez zalogowanie się w Serwisie i wybranie opcji „edytuj moje informacje” oraz „zmień hasło”.

h) Użytkownik zarejestrowany ma prawo żądać usunięcia swoich danych poprzez rezygnację z Usługi. W tym celu należy wysłać na adres mailowy biuro@odpylamy.pl wiadomość, w której należy określić jakie zmiany mają być dokonane. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie danych związanych z adresem e-mail z którego wysłana została ta wiadomość, natomiast adres ten będzie weryfikował właściciela danych osobowych.

i) Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

3. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

4. Formularze kontaktowe – Usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.

a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.

b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj:

  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy.

c) Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej RYWAL-RHC, w celu obsługi przed i posprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.

d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do sieci internet oraz dowolna przeglądarka internetowa.

2. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu plików tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

3. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

5. Zamknięcie przeglądarki internetowej Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do sieci internet oraz dowolna przeglądarka internetowa.

2. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu plików tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

3. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

5. Zamknięcie przeglądarki internetowej Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika i przetwarzania ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz rodzaju danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych a także prawo do ich poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych a także żądanie usunięcia tych danych.

V. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

2. Reklamacje można przesłać na adres biuro@odpylamy.pl w formie elektronicznej. Wiadomość   powinna zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz oznaczenie Użytkownika imię, nazwisko, adres e-mail.

 3. Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Reklamacja”.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi w formie wskazanej w treści reklamacji na adres e-mail bądź tradycyjną przesyłką pocztową.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, logotypy, ikony,  wideo oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej https://www.odpylamy.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu każdorazowo będzie on udostępniany na stronie Serwisu https://www.odpylamy.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna i będzie wchodzić w życie z dniem jego publikacji.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.

0