+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

FILTROWENTYLACJA DYMÓW SPAWALNICZYCH

Nowoczesne systemy filtrowentylacji spawalniczej

Filtrowentylacja dymów spawalniczych

Nowoczesne systemy filtrowentylacji spawalniczej

Analizując problem dymów spawalniczych na stanowisku pracy, należy zawsze dokładnie zapoznać się ze specyfiką pracy spawaczy w danym zakładzie i zaproponować rozwiązanie optymalne.

Najskuteczniejszym sposobem eliminacji dymów spawalniczych ze stanowiska pracy jest wyciąganie ich bezpośrednio z miejsca ich powstawania. Można to robić za pomocą ramion odciągowych, ssaw wysokiego podciśnienia zintegrowanych z uchwytem spawalniczym lub specjalnych stołów, w których ruszcie i tylnej ścianie znajduje się odciąg. Stosując takie rozwiązania, zapobiegamy rozprzestrzenianiu się dymów poza stanowisko spawalnicze, chroniąc spawacza i innych pracowników przed wdychaniem szkodliwych dymów spawalniczych.

 

ESTA ramię odciągowe filtrowentylacja dymów spawalniczych
PLYMOVENT stoły odciągowe filtrowentylacja dymów spawalniczych

Zdarzają się jednak sytuacje, w których odciąganie dy­mów bezpośrednio z miejsca ich powstawania jest utrudnio­ne lub wręcz niemożliwe. Taką sytuację mamy np. przy spa­waniu zrobotyzowanym. Na stanowisku, gdzie pracuje robot, odciąganie dymów spawalniczych możliwe jest najczęściej dzięki zastosowaniu okapów. Dymy unoszą się i są wciągane do instalacji wentylacyjnej przez okap zawieszony nad miej­scem pracy robota. W celu poprawienia skuteczności okapu można go wyposażyć w lamele ograniczające rozchodzenie się dymów. Takie rozwiązanie jest akceptowane, ponieważ operator robota stoi poza strefą unoszenia się dymów i nie jest narażony na ich wdychanie.

Często zdarza się, że spawane elementy poddane wcześ­niej obróbce cięcia lub gięcia są zaolejone. Powstające wów­czas dymy i pyły spawalnicze wraz z tłustymi oparami oleju przyklejają się do wewnętrznych powierzchni kanałów wen­tylacyjnych, stwarzając ryzyko pożaru. Nowoczesne okapy spawalnicze produkowane przez firmę Plymovent umożliwiają otwarcie ich od góry bez konieczności demontażu i wyczysz­czenie z zalegających tam osadów.

Inną sytuacją, w której miejscowe odciąganie dymów może być utrudnione, jest spawanie dużych konstrukcji prze­strzennych. Ich gabaryty powodują, że zasięg ramienia jest niewystarczający, a podciśnieniowy odciąg w uchwycie nie­wygodny ze względu na dużą masę i rozmiar. Wtedy racjo­nalne staje się zastosowanie wentylacji ogólnej w połączeniu z indywidualną ochroną spawacza w postaci przyłbicy z na­wiewem czystego powietrza.

W spawalniach bez odciągów miejscowych dymy i pyły spawalnicze unoszą się pod wpływem ciepła generowane­go podczas spawania i w miarę unoszenia wyrównują swoją temperaturę z otoczeniem na hali, tworząc chmurę dymu nad miejscem spawania. Po pewnym czasie chmura zagęszcza się, a część pyłu po schłodzeniu zaczyna opadać i zwiększa stężenie zanieczyszczeń w strefie pracy. Podczas dłuższej przerwy, np. w godzinach nocnych, cały pył opada, zanie­czyszczając halę i elementy spawane oraz wnika do wnętrza urządzeń spawalniczych.

Specjalnie opracowane przez firmę Plymovent ogólne sy­stemy filtrowentylacji spawalniczej (Push-Pull i Diluter) elimi­nują z hali dymy spawalnicze, zanim one opadną. Systemy te nie dopuszczają do kumulowania się dymu nad miejscem spawania, dzięki temu pozwalają na stałą kontrolę stężenia dymów na hali. Dym spawalniczy unosi się z miejsca spawania i po osiągnięciu pewnej wysokości jest zasysany do instala­cji filtrowentylacyjnej. Zanieczyszczenia pozostają na filtrach, a powietrze wdmuchiwane jest ponownie na halę spawalni­czą, dzięki czemu dodatkowo nie traci się ciepła.

Filtrowentylacja spawalnicza oszczędza ciepło i jest prostsza i tańsza w eksploatacji niż nieprzystosowane do dy­mów spawalniczych systemy wentylacji ogólnej, często wy­posażone w wymienniki ciepła. Dodatkowo oferowane przez naszą firmę systemy filtrowentylacji takie jak Push-Pull lub Diluter wspomagają działanie wentylacji ogólnej oraz sy­stemu grzewczego poprzez wymuszenie ruchu powietrza i wyrównanie temperatury na hali.

Podsumowując, oferowane przez nas systemy filtrowen­tylacyjne możemy dopasować do każdej sytuacji, a nowo­czesne systemy Push-Pull czy Diluter pomogą rozwiązać problem dymów spawalniczych przy spawaniu konstrukcji wielkogabarytowych.

Opracował: mgr Tomasz Stapf 

0